Regulamin

Regulamin Programu Ambasadorskiego „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI”

Rozdział 1. Informacje ogólne

§1

 1. Program „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI” (zwany dalej Regulaminem Programu” lub „Programem Ambasadorskim” lub „Programem”) jest organizowany przez PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI Łukasz Podsiadły z siedzibą w Golianki 9A, Błędów (05-620), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 797-195-63-19, REGON: 382606229, prowadzącego Agencję nieruchomości pod marką PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI (zwany dalej „Agencją” lub „Organizatorem” lub „PODSIADŁY NIERUCHOMOSCI”).
 2. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 15.05.2024 roku do odwołania, z uwzględnieniem §11 ust. 4 Regulaminu.

Rozdział 2. Definicje

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie Programu „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI” terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

 1. AMBASADOR (POLECAJĄCY) – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, która zarejestrowała się za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie www.podsiadlynieruchomosci.com / wysłała zgłoszenie na e-mail: lukasz.podsiadly@podsiadlynieruchomosci.com oraz która akceptuje w całości niniejszy Regulamin oraz skutecznie poleciła Klienta co skutkowało sfinalizowaniem transakcji.
 2. NOWY KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, która korzysta z usług oferowanych przez Agencję, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. SKUTECZNE POLECENIE – czynność polegająca na poleceniu potencjalnemu Klientowi skorzystanie z Usług Agencji, a ta osoba faktycznie skorzystała z usług co skutkuje, że dojdzie do umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego) kupna-sprzedaży nieruchomości lub umowy najmu oraz polecony Klient zapłaci Agencji pełną prowizję, którą Agencja otrzyma od poleconego Klienta za świadczone usługi.
 4. SKUTECZNA TRANSAKCJA – skuteczna transakcja to taka, która przy sprzedaży lub poszukiwaniu nieruchomości przez Agencję kończy się aktem notarialnym przenoszącym własność, który stanowi ostateczne potwierdzenie skuteczności transakcji nieruchomości. Natomiast przy najmie lub wynajmie to taka, gdzie doszło do zawarcia umowy najmu bądź wynajmu nieruchomości oraz gdy w wyżej wymienionych przypadkach dojdzie do wypłacenia wynagrodzenia, dla Agencji które musi uiścić Klient.
 5. REJESTRACJA – czynność polegająca na wypełnieniu formularza lub wysłanie e-mail udostępnionego na stronie Organizatora oraz zaakceptowanie regulaminu.
 6. BENEFICIENT (ODBIORCA) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą nagrody pieniężnej.

Rozdział 3. Cel programu

§3

 1. Celem programu jest skuteczne polecanie usług PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI Nowym Klientom przez Polecającego.
 2. Program „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI” daje Ci możliwość otrzymania nagrody dzięki polecaniu naszych usług (zwanych dalej Usługami) w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami: pośrednictwo w zakresie sprzedaży, najmu lub poszukiwania nieruchomości.

Rozdział 4. Zasady organizacyjne

§4

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznania nagrody przez PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI Łukasz Podsiadły z siedzibą w Golianki 9A, Błędów (05-620), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 797-195-63-19, REGON: 382606229 zwanego dalej Agencją, prowadzącego agencję nieruchomości pod marką PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI.
 2. Aby stać się Ambasadorem – beneficjentem Programu Ambasadorskiego należy zaakceptować poniższy Regulamin oraz zarejestrować się za pomocą formularza udostępnionego przez nas on-line / wysłać zgłoszenie na e mail: lukasz.podsiadly@podsiadlynieruchomosci.com oraz skutecznie polecić usługi PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI.

Rozdział 5. Uczestnictwo

§5

Do programu mogą przystąpić osoby, które mają ukończone 18 lat oraz zaakceptują Regulamin Programu Ambasadorskiego.

Rozdział 6. Ambasador
[Kim jest Ambasador]

§6

 1. Ambasadorem (Polecającym) jest osoba, która zarejestrowała się za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Agencję na stronie www.podsiadlynieruchomosci.com / wysłała zgłoszenie na e mail: lukasz.podsiadly@podsiadlynieruchomosci.com oraz która akceptuje w całości niniejszy Regulamin oraz skutecznie poleciła Klienta co skutkowało sfinalizowaniem transakcji.
 2. Ambasador poleca ofertę Agencji osobom zainteresowanym skorzystaniem z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (potencjalnym Klientom), w zamian za co otrzymuje od Agencji nagrodę na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 7. Nagroda
[W jaki sposób Ambasador może dostać nagrodę]

§7

 1. Ambasador (Polecający) otrzymuje nagrodę od Agencji, jeśli poleci potencjalnemu Klientowi skorzystanie z jej Usług, a ta osoba faktycznie skorzysta z Usług, dojdzie do umowy przyrzeczonej (aktu notarialnego) kupna-sprzedaży nieruchomości lub umowy najmu/wynajmu oraz polecony Klient zapłaci Agencji pełną prowizję. Po spełnieniu wymienionych przesłanek Ambasador (Polecający) otrzymuje nagrodę z uwzględnieniem §7 ust. 5 Regulaminu.
 2. Nagroda za skuteczną transakcję kupna-sprzedaży nieruchomości to 2 000 zł brutto, natomiast nagroda za wynajem/najem to 1 000 zł brutto.
 3. Agencja ma prawo odmówić obsługi poleconego Klienta, a w takim przypadku Ambasador nie ma prawa do żadnych roszczeń wobec Agencji.
 4. Aby otrzymać nagrodę Ambasador musi poinformować Agencję o poleceniu Klienta przed pierwszym kontaktem Klienta z Agencją, a Klient musi potwierdzić informację o poleceniu. Ambasador musi również przekazać Agencji dane umożliwiające identyfikację poleconego Klienta, a Klient musi wyrazić zgodę na polecenie i ewentualne przekazanie swoich danych do Agencji.
 5. Potencjalny Klient to osoba zainteresowana zawarciem umowy dotyczącej nieruchomości w momencie polecenia i która zawrze umowę pośrednictwa z klauzulą wyłączności z Agencją.
 6. Nagrody otrzymane w ramach Programu podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 7. Przekazanie nagrody pieniężnej Ambasadorowi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Ambasadora (Polecającego) w ciągu 14 dni od zapłaty pełnej prowizji przez poleconego Klienta.
 8. Jeśli Ambasadorem (Polecającym) jest Firma zasady rozliczenia jak dla B2B.

Rozdział 8. Utrata statusu Ambasadora
[Jak można stracić status Ambasadora]

§8

 1. Zakończenia Programu Ambasadorskiego przez Organizatora.
 2. Ambasador ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestniczenia w Programie Ambasadorskim ze skutkiem natychmiastowym składając Organizatorowi stosowne oświadczenie drogą mailową na adres lukasz.podsiadly@podsiadlynieruchomosci.com.

Rozdział 9. Rozwiązanie umowy

§9

 1. Umowa o uczestnictwo w programie może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami regulaminu w przypadku naruszenia warunków uczestnictwa przez Ambasadora.
 2. Agencja ma prawo do rozwiązania współpracy z Ambasadorem ze skutkiem natychmiastowym wysyłając Ambasadorowi stosowne oświadczenie w wiadomości mailowej na adres email wskazany przez Ambasadora w formularzu / e mail rejestracyjnym.

Rozdział 10. Ochrona danych osobowych
[W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe]

§10

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: `RODO`) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI Łukasz Podsiadły z siedzibą w Golianki 9A, Błędów (05-620), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 797-195-63-19, REGON: 382606229, prowadzącego agencję nieruchomości pod marką PODSIADŁYNIERUCHOMOŚCI. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres e-mail lukasz.podsiadly@podsiadlynieruchomosci.com.
 2. Dane osobowe Ambasadora (Polecającego) i Nowego Klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI”, wydania nagród na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) i f) RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej na zasadach w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy zawieranej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator informuje, że przysługuje Ci prawo do: dostępu, sprostowania, przenoszenia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia na piśmie, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, do której odnosi się przepis art. 21 RODO.
 6. Niezależnie od powyższego, Agencja informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych przez Ambasadora (polecającego) i Nowego Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Programie.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do żadnej organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

§11

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2024 r.
 2. Regulamin programu może ulec zmianie z zachowaniem odpowiednich procedur. Regulamin może ulec zmianie poprzez złożenie w tym zakresie jednostronnego oświadczenia przez Agencję.
 3. O zmianie Regulaminu Agencja niezwłocznie zawiadamia Ambasadorów w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres mailowy wraz z pouczeniem o możliwości rezygnacji z Programu Ambasadorskiego. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od dnia zawiadomienia Ambasadorów o dokonaniu zmian.
 4. Agencja ma prawo zakończyć Program Ambasadorski w dowolnym momencie.

Zapoznaj się z powyższym regulaminem przed przystąpieniem do Programu Ambasadorskiego „POLECAM PODSIADŁY NIERUCHOMOŚCI”